پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

شک در حلیت و ذبح ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 5 صفحه 110

وظیفه حاجی در وَقْت رمی جمرات و ذبح ، منابع:

جامع السعادات جلد 3 صفحه 395