پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

وابسته

ذبح اضطراری، ذبیحه اختیاری

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 103
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 176
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 112
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 470
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 60