پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

وابسته

ذبح از جلو

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 147
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 144
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 276
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 26، 77
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 100
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 66، 69