پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

وابسته

ذبح اختیاری، ذبح اکراهی، ذبیحه اضطراری

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 103
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 176
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 74
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 112
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 61