پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

وابسته

ذبح اضطراری، مکرَه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد جزء 36 : صفحه 97
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 97
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 467
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 335، 368
  • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 276
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 108