پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح با اره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح با منشار

اعم

ذبح با آهن

وابسته

ذبح با چاقو، ذبح با قیچی

منابع

  • حواشی الشروانی جلد 9 : صفحه 327
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 109