پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح با غیر آهن"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح با فلز غیر آهن