پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح با قصب"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح با نی