پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد این است که چاقو را درحلقوم فرو کنند و به طرف بیرون ببرند.

اعم

ذبح مکروه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 231
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 136
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 74، 98، 145، 166، 245، 276
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 112، 146
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 130
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 89
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 222