پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح با قیچی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح با مقراض

اعم

ذبح با آهن

وابسته

ذبح با اره، ذبح با چاقو

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 109