پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح با لیطه"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح با پوست نی