پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح با منشار"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح با اره