پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح با نی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح با قصب

اعم

ذبح با غیر فلز

وابسته

نی ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 212
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 176
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 20
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 111
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه (88-90)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 470
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 61