پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح با پوست نی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح با لیطه

اعم

ذبح با غیر فلز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 100