پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح با فلزات

وابسته

ذبح با اره، ذبح با قیچی

منابع

  • جلد 11 : صفحه 44
  • الشرح الکبیر جلد 11 : صفحه 50
  • سبل السلام جلد 4 : صفحه 87
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 109
  • نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار شرح منتقی الاخبار جلد 9 : صفحه 20