پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح بت پرست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح وثنی

اعم

ذبح کافر اصلی

وابسته

بت پرست، ذبیحه بت پرست

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 304
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 451