پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح شتر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح منحور

اعم

ذبح

وابسته

ذبح غیر شتر، قاعده کل منحور مذبوح حرام، نحر شونده، نحر غیر شتر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 150
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 116، 119، 148
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 184
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 74، 98، 144، 154، 245، 275
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 14، 111، 123، 144
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 119
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 479
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 81