پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح صید در احرام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قتل صید در احرام

اعم

احکام صید، ذبح حرام، محرمات احرام

وابسته

ذبح صید حرم در حل، صید در احرام

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 319
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 186
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 312
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 419
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 176
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 286، 288
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 279
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 546
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 264، 335
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 138