پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد مردی است که ختنه نشده است.

مترادفات

از واژه «ذبح غیر مختون» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح اغلف

اعم

ذبح

وابسته

ذبیحه غیر مختون

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 90
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 143
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59