پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

وابسته

اِشراف ( نزدیک شدن چیزی )، ذبح بعد مرگ، ذبح مشکوک الحیات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 141، 144
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 100، 145
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 101