پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

وابسته

ذبح مشرف به مرگ

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (190-191)
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 209