پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح مقطوع الذکر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبح مجبوب

اعم

ذبح

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 212
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 90
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 466