پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح، مکروهات

اخص

ذبح با قلب چاقو، ذبح در شب، ذبح روز جمعه تا زوال، ذبح مربی، ذبح نزد حیوان

وابسته

ذبح حرام

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 134، 135
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 75، 99، 166
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 112، 124، 147
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 206
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 128
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 89
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 222