پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح وثنی"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح بت پرست