پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح کافر اصلی

وابسته

ذبیحه کافر کتابی، کافر کتابی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذبح کافر کتابی به زیرصفحه ذبح کافر کتابی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.