پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آیه 121 انعام درباره ذبح کافر کتابی ، منابع:

الایضاح صفحه 207

نقد بر اهل سنت درباره ذبح کافر کتابی ، منابع:

الایضاح صفحه 207

دیدگاه اهل سنت درباره ذبح کافر کتابی ، منابع:

الایضاح صفحه 207

دیدگاه ابوبکر،عبدالله بن ابی قحافه ،51قبل ازهجرت - 13ق. درباره ذبح کافر کتابی ، منابع:

الایضاح صفحه 208