پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، ذبح

وابسته

ذبیحه کودک

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 212
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 90
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 165
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 466
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59