پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «نابغه ذبیانی،زیادبن معاویه، -18قبل ازهجرت.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبیانی،ابوامامه زیادبن معاویه؛ زیادبن معاویة النابغة الذبیانی؛ نابغةالذبیانی،زیادبن معاویه