پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام ذبیحه ، منابع:

اصول السرخسى جلد 2 صفحه 155

احکام صید ( مصید ) و ذبیحه ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 295

دیدگاه مفید ، محمد بن محمد ، 336 - 413ق. درباره ذبیحه اهل کتاب ، منابع:

الفصول المختارة صفحه 65