پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر حکمی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 95
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 166