پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر کتابی

وابسته

خوردن ذبیحه ذمی، ذبیحه مسلمان برای ذمی، کافر ذمی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 208
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 201
  • جامع الشتات جلد 1 : صفحه 403
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 81، 87
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 100، 110، 143
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 58