پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کودک

وابسته

ذبیحه ممیز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 91
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 273
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 77، 110، 143
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 86
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 60