پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبیحه لال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبیحه اخرس

اعم

ذبیحه

وابسته

لال، لالی

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 93
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 187
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 116
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 273
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 13، 77، 143
  • کتاب الام جلد 2 : صفحه 264
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 467