پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر کتابی

وابسته

مجوسی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 208
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 80، 84
  • حرمة ذبائح اهل الکتاب : صفحه 45
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 172
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 10
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 13
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه 59