پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه مسیحی

وابسته

ذبیحه مسیحی بدون تسمیه

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 115
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 82
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 78