پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبیحه وثنی"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبیحه بت پرست