پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر کتابی

وابسته

یهودی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 80
  • حرمة ذبائح اهل الکتاب : صفحه 45
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 168
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 10، 16
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 57