پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قصه حضرت ابراهیم علیه السلام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) به زیرصفحه ذبیح حضرت ابراهیم ( ع )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.