پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نص تورات درباره ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 180

اسرائیلیات در ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 178

ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) در قرآن و تورات ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 69

ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) و حضرت اسحاق علیه السلام ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 178

ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) و حضرت اسماعیل علیه السلام ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 182

تحریف تورات توسط یهودیان درباره ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 180

تعارض احادیث در ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) ، منابع:

التفسیر و المفسرون جلد 1 صفحه 162

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره ذبیح حضرت ابراهیم ( ع ) ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 179