پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ذخیره: اندوخته.

به آنچه برای نیاز آینده کنار گذاشته و اندوخته می‏شود، ذخیره گویند. از احکام آن در بابهای خمس، حج و تجارت سخن رفته است.

از چیزهایی که خمس به آن تعلّق می‏گیرد گنج است. گنج به مال پنهان شده در زمین به قصد ذخیره کردن - نه به قصد حفظ و مانند آن - گفته می‏شود1) ر خمس (.

به مالی که پس انداز شده، هر چند بر اثر سخت گیری بر خود و خانواده، در صورت گذشت سال بر آن، خمس تعلّق می‏گیرد2) ر اقتار (.

به قول برخی، به پولی که برای تهیه نیازهای زندگی، همچون خانه و مانند آن پس انداز می‏شود، در صورتی که بدون پس انداز توان تهیه آن را نداشته باشد،

________________________________________

705

خمس تعلق نمی‏گیرد. 3 قول مقابل، تعلّق خمس به آن پس از سپری شدن سال است. 4

ذخیره سازی برخی مواد غذایی، از قبیل گندم و جو به قصد گران شدن، احتکار به شمار می‏رود5) ر احتکار (.

ذخیره کردن گوشت قربانی حج، حتی افزون بر سه روز، جایز است؛ لیکن خارج کردن آن از سرزمین منی، در قربانی خود فرد، کراهت دارد. 6

1. غنائم الایّام 297 /4؛ کتاب الخمس) محقق داماد (/ 95؛ محاضرات فی فقه الامامیة) الخمس (/ 2 44. رسائل و مسائل 3 203 /1. توضیح المسائل مراجع 4 22 /2. مجمع الرسائل) عبادات (/ 526؛ مجمع المسائل 297 /1 و 5 333. الحدائق الناضرة 58 /18 و 6 62. مسالک الافهام 319 - 318 /2؛ جواهر الکلام 227 - 225 /19.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 704

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذخیره سازی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادخار، اندوخته سازی

اعم

نگهداری

اخص

احتکار ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذخیره سازی به زیرصفحه ذخیره سازی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 346
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 704