پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ذخیره سازی آذوقه توسط عیالمند ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 2 صفحه 555

جواز ذخیره سازی آذوقه برای آرامش قلب ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 2 صفحه 555

رابطه توکل با ذخیره سازی آذوقه ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 2 صفحه 554

فضیلت خودداری اهل یقین از ذخیره سازی دنیا ، منابع:

الاربعین فى اصول الدین صفحه 150