پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذرع"واژه زیر را بکار ببرید:

ذراع ( آلت سنجش )