پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام صادق (ع) درباره عزت مؤمن به سبب عمل به حدیث و ذلت مؤمن به سبب افشاء حدیث ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 282