پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ذلت ظالمان در برابر استقامت و شخصیت ( روانشناسی ) زینب بنت علی بن ابی طالب ، - 62ق. ، منابع:

زن و بازیابی هویت حقیقی جلد 1 صفحه 128

حدیث امام زین العابدین علیه السلام درباره ذلت ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 12 صفحه 104

حدیث امام زین العابدین علیه السلام درباره ضلالت و ذلت ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 12 صفحه 103

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره نکوهش دروغ و دروغ و مفاسد ذلت ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 180

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ذلت حکومت‌های در آستانه ظهور ، منابع:

کتاب الغیبه صفحه 319

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ذلت دشمن به وسیله لباس پاکیزه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 1 صفحه 312

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره صبر بر اذیت همسایه و علایم ذلت ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 183