پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ذلفا بنت زیاد انصاری ، قرن 1ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذلفاء بنت زیاد الانصاری