پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ضمان، ذمه ( مقر معنوی دین )

وابسته

اشتغال ذمه، بعض ذمه ضامن، ضامن، عدم اشتغال ذمه ضامن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 26
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 162
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 294
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 233