پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ضمان، ذمه ( مقر معنوی دین )

وابسته

مضمون عنه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 26
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 100، 162
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 276
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 235
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 233