پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذمه ( عقد )"واژه زیر را بکار ببرید:

جزیه ( قرار داد )