پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذنب ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

گناه ( فقه )