پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذهاب ثلثین عصیر"واژه زیر را بکار ببرید:

تبخیر دو سوم آب انگور